Jméno:
Heslo:

Všeobecné obchodní podmínky - platnost do 31.12.2013

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím- Václav Holas IČ: 63961156 (dále jen ,, prodávající ’’) a zákazníků (dále jen ,, kupujících ‘‘). Kupující se zavazuje seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.


Základní údaje a ustanovení
Prodávající : Václav Holas , Kutnohorská 1013, 252 28 Černošice
IČ: 63961156 Č.j.:ZIV/7796/2008/Neb/6
DIČ: CZ7312100169
Prodávající je plátcem DPH.
Mobil: +420775300073
E-mail: info@led-zahrada.cz
Bankovní spojení: CZK 43-8805100267/0100 Komerční banka
EUR 43-8805420287/0100 Komerční banka

Právní vztahy vznikájící v souvislosti s nákupem v internetovém obchodě led-zahrada.cz se řídí ustanovením  občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky ustanovením obchodního zákoníku( zákon č. 513/1991 Sb.) ve znění pozdějších právních předpisů.

Objednávka a zrušení objednávky

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.led-zahrada.cz (dále jen „e-shop").

Všechny informace o produktech jsou prodávajícím uváděny dle aktuálních a dostupných údajů dodavatelů. Prodávající negarantuje správnost a aktuálnost těchto informací a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti či neúplnosti těchto informací. Nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících z právní předpisů dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi vyjadřuje svůj souhlas.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby a obsah košíku.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že jsou objednané údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží. V takovém případě bude kupující upozorněn na tuto skutečnost e-mailovou zprávou, odeslanou do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky na adresu, kterou kupující zadal během objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku pokud:
- se zboží již nevyrábí, nebo se výrazně navýšila cena objednaného zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
- není uhrazená proforma faktura v termínu splatnosti 

Zrušení objednávky můžete provést kupující prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@ do 3 hodin od objednání. Po uplynutí této doby je objednávka považována za závaznou.

Platební podmínky

Platbu je možné provést následujícími způsoby:

  • hotově v provozovně prodávajícího
  • dobírkou - při objednání zboží nepřevyšující hodnotu 15000 Kč 
  • předem bankovním převodem na účet uvedený na potvrzené objednávce. Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo objednávky. Kupující je povinen uhradit potvrzenou objednávku v termínu splatnosti. Při platbě předem je u objednávek nad 1500 Kč doprava zdarma.

Za kupní cenu se považuje cena uvedená v e-shopu v okamžiku učinění objednávky.

Ceny zboží jsou konečné a jsou uvedeny v české měně včetně příslušných sazeb DPH a PHE

Kupující může zboží převzít až po uhrazení kupní ceny v plné výši. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky, balného a dopravu.

V případě, že kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem ( bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo hotově).

Doklad o koupi zboží bude zaslán kupujícímu zároveň se zbožím nebo po jeho dodání, a to v lhůtě stanovené právními předpisy.

Dodací podmínky

Osobní odběr

Zboží lze vyzvednout osobně po smluvené domluvě (e-mailem, telefonicky) v místě sídla prodávajícího. Podmínkou osobního odběru zboží je potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.

Přepravní firmou

Pro přepravu bude využito přepravní firmy podle výběru prodávajícího. Náklady na dopravu se určují dle váhy objednaného zboží a platného ceníku přepravce.

Cena dopravy:


Česká pošta
Balík do rukyplatba předem převodem 129 Kč 
Balík do ruky platba dobírkou159 Kč 
Balík do ruky objednávka nad 1500Kč s platbou předem převodem ZDARMA 
 

V případě platby bankovním převodem předem dodací lhůta počíná běžet potvrzením objednávky a připsáním úhrady vystavené proforma faktury na účet prodávajícího.

Kupující přebírá od dopravce jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistí, že obsah zásilky byl přepravou poškozen, je povinen na tuto skutečnost do 2 dnů upozornit prodávajícího a to telefonicky a nebo písemně e-mailem. Je nutné popsat o jakou zásilku se jednalo a přesný rozsah poškození. Pozdější reklamace na mechanické poškození není možné uznat.
V případě, že si kupující nevyzvedne zboží v úložné lhůtě a zboží bude vráceno zpět prodávajícímu, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z ceny zboží s DPH. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu škody prodávajícího.

Bonusy a výhody

Všem registrovaným kupujícím je automaticky přidělena sleva ve výši 3%  

Záruční doba a reklamace

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem.

Při uplatnění reklamace je nutné dodat spolu s reklamovaným zbožím i reklamační protokol a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán).

Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: Kutnohorská 1013, 25228 Černošice

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení uplatněné reklamace bude vycházet ze zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud nebude při uplatnění reklamace zvolen zákonný požadavek na způsob jejího vyřízení, a to zejména sdělením požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít požadavek oporu v právních předpisech, zvolí prodávající způsob vyřízení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě bude kupující o způsobu řešení informován.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

• neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží.

U zboží nakoupeného prostřednictvím " prodávajícího " má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba právo do 14 dnů od doručení zboží toto vrátit bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně daňového dokladu a záručního listu. Následně bude kupujícímu převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.

Zboží může být vráceno osobně v sídle prodávajícího, nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na kupujícím uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

POZOR! Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme.

Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změna bude oznámena a pokud do konce následujícího kalendářního měsíce kupující výslovně nesdělí, že se změnou výslovně nesouhlasí, potom je změna účinná.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li těmito Všeobecnýmí obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.

Přispíváme ke zpětnému odběru elektrozařízení

Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru, která jsou uvedena na www.retela.cz, u posledního prodejce nebo na stránkách jiných kolektivních systémů. Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněo jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY v Eshopu

Ardea, venkovní závěsná lucerna na 12V s retro LED 4W, Garden Lights

eshop
Moderní závěsná lucerna s retro LED žárovkou na 12V je novinkou v systému Garden Lights. Závěsné sví...
1519,00 Kč

VÝBĚR Z PRODUKTŮ:

Alder LED 2W, 12V zahradní LED reflektor Garden Lights

eshop
Malý zahradní Power LED spot na 12V s NOVÝM výkonějším světelným LED zdrojem. Zahradní LED spot má d...
597,00 Kč

Halo LED 1W - venkovní nástěnné svítidlo 12V, IP44, 6000 / 3000K, Garden Lights

eshop
NOVINKA - Design nástěnného svítidla Halo zůstává, nově si ale můžete zvolit mezi barevnou teplotou ...
975,00 Kč

SPT-3 15m hlavní kabel se 6 přípoji PLUG&PLAY, Garden Lights

eshop
Hlavní rozvodový kabel SPT-3 o délce 15 metrů. Hlavní kabel je osazen šesti přípoji PLUG&PLAY. Vzdál...
999,00 Kč
Rychlý kontakt
Telefon +420 774700078
Moderní led svítidla pro moderní zahradu
LOGIN
 stranka-prihlaseni-k-odberu-novinek-111
Doprava zdarma
Bezpečný nákup + jsme specialisti na zahradní osvětlení
Výhodný nákup
Košík
Facebook led zahrada
Instagram led zahrada


Nákupní košík
položek v košíku: 0

Kopírování obrázků a obsahu je možné pouze s písemným souhlasem autora.
Created by © 2011-2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign